Start Oferta Zapisy Kontakt

   Oœrodek Szkolenia Kierowców

Start     O firmie     Oferta     Galeria     Nauka     Testy     Download     Zapisy     Jak trafiæ     Kontakt    

Aktualnie obowi¹zuj¹cym samochodem egzaminacyjnym w Ma³opolskim Oœrodku Ruchu Drogowego w Krakowie (www.mord.krakow.pl) jest Hyunda i20.
Mimo, ¿e szkolenie mo¿e odbywaæ siê na ró¿nego typu pojazdach, jednak nauka w samochodzie identycznym do egzaminacyjnego daje du¿o lepsze rezultaty. Nie jest prawd¹, ¿e ka¿de auto prowadzi siê tak samo. A na egzaminie i tak maj¹ Pañstwo wystarczaj¹co du¿o stresu, by martwiæ siê dodatkowo ró¿nicami w pojeŸdzie. Dlatego w OSK MILA jeŸdzimy wy³¹cznie na NOWIUTKICH, SALONOWYCH Hyundaiach i20.

Samochody wyposa¿one s¹ w:

  • klimatyzacja manualna
  • 5 biegów
  • ABS
  • elektryczne szyby przód
  • elektryczne lusterka
  • poduszki powietrzne 4 sztuki
  • regulacja pionowa fotela kierowcy
  • regulacja kierownicy
  • radio CD z RDS'am  • Copyright Mila © 2009